Regulamin sklepu internetowego monikabojanowska.com

Preambuła

 1. Właścicielem, Sprzedawcą, Usługodawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego monikabojanowska.com jest przedsiębiorca Monika Bojanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MJB – Monika Bojanowska, NIP 527-125-95-40, REGON 380998410, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży, prowadzonej przez Sklep internetowy monikabojanowska.com, dostępny pod tym samym adresem internetowym.

§ 1

Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy,
 2. STRONA – Kupujący lub Sprzedawca (w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie),
 3. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca Monika Bojanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MJB – Monika Bojanowska, NIP 527-125-95-40, REGON 380998410, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 4. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: monikabojanowska.com.
 5. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
 8. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego monikabojanowska.com, oferta zawarcia umowy sprzedaży.
 9. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym monikabojanowska.com, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
 10. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 11. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym monikabojanowska.com.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży usług lub treści cyfrowych, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego, zwana także Umową.
 13. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa sprzedaży, zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie.
 14. PRODUKTY – usługi oraz treści elektroniczne, przekazywane i świadczone na rzecz Kupującego, zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego monikabojanowska.com,
 15. PLATFORMA KURSOWA – struktura techniczna, informatyczna oraz oprogramowanie, umożliwiające Użytkownikowi, dostęp do zakupionych treści cyfrowych, po zalogowaniu.
 16. NEWSLETTER – bezpłatna usługa, świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu informacji handlowych do Użytkowników, którzy wyrazili chęć ich otrzymywania.
 17. SESJA COACHINGOWA – usługa realizowana na rzecz Kupującego w formie spotkania online.
 18. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówione Produkty, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep,
 19. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego,
 20. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę,
 21. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego Treści cyfrowych w celu późniejszego ich zakupu,
 22. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres mailowy Sprzedającego: poczta@monikabojanowska.com,
 23. PRZEDMIOT UMOWY – wybrane przez Kupującego Produkty, będące przedmiotem Umowy,
 24. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań, takich jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie usługi dostarczania Newslettera, umożliwienie złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym, umożliwienie rezerwacji terminu Sesji coachingowej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),
 25. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym,
 26. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych,
 27. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionych Treści elektronicznych.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy monikabojanowska.com, dostępny pod tym samym adresem internetowym, prowadzony jest przez Monikę Bojanowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MJB – Monika Bojanowska. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawiono w PREAMBULE do niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego monikabojanowska.com, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, sklepu internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Treści, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Kupujący zawiera ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Ceny podane na stronie monikabojanowska.com wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 6. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym monikabojanowska.com przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową monikabojanowska.com.
 7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
 8. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego monikabojanowska.com jest sprzedaż usług oraz treści cyfrowych, wspierających rozwój osobisty, za pośrednictwem sieci Internet.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy, działalności polegającej na zamieszczaniu Treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu Treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych Użytkownikowi, który podejmuje działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności:
 • prowadzenie działalności reklamowej innego przedsiębiorcy,
 • prowadzenie działalności polegającej na zamieszczaniu Treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy,
 • prowadzenie działalności polegającej na zamieszczaniu Treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
 • prowadzenie działalności na szkodę innych Użytkowników,
 • prowadzenie działalności naruszającej przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
 • podejmowanie prób przełamywania zabezpieczeń Strony internetowej Sklepu lub innych działań hackerskich.

12. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn, wymienionych w pkt. 11 powyżej, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

13. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają wymienione przepisy.

§ 3

Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym monikabojanowska.com jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest wypełnić formularz w następujący sposób: dla zamówienia, dokonywanego przez osobę fizyczną, należy wypełnić następujące dane:
 • imię
 • nazwisko
 • ulica i numer
 • kod pocztowy
 • miasto
 • kraj
 • e-mail

dla zamówienia, dokonywanego przez firmę, należy wypełnić następujące dane:

 • nazwa firmy
 • numer NIP
 • ulica i numer
 • kod pocztowy
 • miasto
 • kraj
 • e-mail
 • telefon komórkowy
 1. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 2. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 3. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji i niezwłocznego poinformowaniu Sklepu o tym fakcie.

§ 4

Zamówienia

 1. Informacje o Treściach cyfrowych, prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 3. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka Produkty, które zamierza kupić. Dodanie Treści cyfrowych do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 5. Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty oraz opcję określającą płatność.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma płatności. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się mailowe potwierdzenie przez Sklep, złożonego zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail, podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości, zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 9. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień wysłania na adres mailowy Kupującego, dostępu, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
 10. Dostarczenie treści cyfrowych na adres mailowy Kupującego, w przypadku płatności przelewem, następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 12. Zasady świadczenia Usług, zakupionych przez sklep internetowy monikabojanowska.com może wynikać z innych ustaleń, zawartych bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym. 

§ 5

Sposób płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 2. Dla Kupujących przewidziane są następujące rodzaje płatności:
  1. przedpłata – płatność przelewem na konto: 53109018700000000144002838 – MJB-Monika Bojanowska – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia,
  2. płatność kartą kredytową,  e-przelewem, BLIK-iem poprzez system płatności elektronicznych obsługiwanych przez przelewy24.pl, operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
  3. w przypadku płatności zagranicznych możliwa jest płatność Pay Pal przez serwis dokonywania płatności Pay Pal. Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.
 3. Kupujący dokonuje zakupu Produktów według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych i świadczonych usług. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 5. Aktualne ceny przedstawione są na stronie Sklepu internetowego oraz są widoczne dla Kupującego z poziomu Koszyka.

§ 6

Realizacja umowy

 1. Realizacja Umowy sprzedaży Produktu, będącego usługą świadczonych na rzecz Kupującego Sesji coachingowych prowadzonych online, następuje poprzez odbycie spotkań w zakupionej ilości przy użyciu dostępnych platform, np. ClickMeeting, Zoom, Google Meet lub innych wybranych narzędzi do komunikacji na odległość, przy czym sesja coachingowa odbywa się w terminie zarezerwowanym uprzednio przez Kupującego poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie.
 2. Realizacja Umowy sprzedaży Treści cyfrowych, następuje poprzez przesłanie na adres mailowy, podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Treści cyfrowych.
 3. W przypadku kursów internetowych, dla Kupującego może zostać utworzone konto na Platformie kursowej, do której dostęp zostanie przesłany Kupującemu w wiadomości mailowej.
 4. W przypadku kursów internetowych, dostęp do Treści cyfrowych, wchodzących w skład kursu może być czasowo ograniczony, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 5. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu i Platformy kursowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 6. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to komputer z dostępem do Internetu: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s, a także dostęp do poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu oraz Platformy kursowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. W szczególności, Użytkownik zobowiązany jest do: nie udostępniania danych dostępowych do swojego konta w Sklepie i na Platformie kursowej jakimkolwiek osobom trzecim; nie rozpowszechniania zakupionych Treści cyfrowych w całości, ani ich poszczególnych fragmentów, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 9. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz Platformy kursowej poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w nich niezamówionej informacji handlowej.
 10. W razie korzystania ze Sklepu i Platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 8 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania konta Użytkownika, zarówno w Sklepie, jak i na Platformie kursowej.

§ 7

Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy za wady

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Treści cyfrowych, pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie o stosownej treści.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Treści cyfrowe wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie,
  2. żądać wymiany Treści cyfrowych wadliwych na wolne od wad albo usunięcia wady.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Treści cyfrowe wadliwe na wolne od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowych wadliwych, w sposób wybrany przez Kupującego, jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 7. Wszelkie reklamacje, związane z realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący powinien kierować, w formie pisemnej, na adres mailowy Sprzedawcy: poczta@monikabojanowska.com.
 8. Wzór Protokołu reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Treści cyfrowych, zgłoszonej przez Kupującego.
 10. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 11. Adresem reklamacyjnym jest adres mailowy Sprzedawcy: poczta@monikabojanowska.com.

§ 8

Gwarancja

Sprzedawca nie udziela gwarancji na Treści cyfrowe, sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 9

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu: poczta@monikabojanowska.com.
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar lub towary niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru lub towarów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towaru lub towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności i kosztów wysyłki na numer konta podany przez Kupującego w Formularzu odstąpienia od umowy sprzedaży.
 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 10

Prawa własności intelektualnej

 1. Treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego, bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich, przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11

Polityka prywatności

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Właściciel Sklepu korzysta z systemu mailingowego Mailerlite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516, w związku z czym, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do Newslettera, przekazywane są na Litwę. Dostawca systemu Mailerlite gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (zwane Tarczą Prywatności).
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie Sprzedającego przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej, w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedającego. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedający będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 7. Użytkownik posiada następujące prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu, zawarcia umowy lub zapisania się do Newslettera.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: poczta@monikabojanowska.com.

§ 12

Polityka coockies

 1. Sklep internetowy monikabojanowska.com wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej stronie.
 4. Sklep internetowy monikabojanowska.com wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • stałe,
 • analityczne,
 • zewnętrzne.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, ma prawo do usunięcia swojego Konta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi, będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego, będącego Przedsiębiorcą.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Sprzedawca informuje Kupującego, będącego Konsumentem, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Sprzedawca informuje Kupującego, będącego Konsumentem, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 9. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w wybrany sposób: a) poprzez formularz kontaktowy, b) poprzez e-mail: poczta@monikabojanowska.com.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej monikabojanowska.com.
 11. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2021 roku.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sklepu internetowego

monikabojanowska.com

Protokół reklamacyjny

Imię i nazwisko Kupującego: ………………………….
Dokładny adres Kupującego: ………………………….
Niniejszym w dniu: …………………………. (dzień/miesiąc/rok)
Zgłaszam reklamację Treści cyfrowych, zgodnie z informacjami poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data sprzedaży: …………………………………………………………….

Miejsce sprzedaży: …………………………………….………………….

Dane paragonu/faktury, dokumentującego sprzedaż: ………………………….

Nazwa Treści cyfrowych, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację oraz ich cena: …………………………………………..….

Opis Treści cyfrowych, stanowiący rozwinięcie w/w nazwy ………………………….

Opis przyczyny i okoliczności reklamacji:

dostarczenie Treści cyfrowych, niezgodnych ze złożonym zamówieniem/braki ilościowe/istnienie wady uniemożliwiającej używanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem/inne okoliczności……………………………………….…. (odpowiednie podkreślić)

Wybór roszczenia: nieodpłatna naprawa Treści cyfrowych / wymiana reklamowanych Treści cyfrowych na takie same, wolne od wad/ obniżenie ceny/ zwrot zapłaconej ceny przelewem na mój rachunek bankowy (odpowiednie podkreślić)

Zwrot pieniędzy na, podany poniżej, rachunek bankowy

 …………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis: …………………………………. (Kupujący)

________________________________

Data przyjęcia reklamacji: ………………………….………………….

Miejsce przyjęcia reklamacji: ………………………………………….

Podpis: …………………………………. (Sprzedający)

Załącznik nr 2

do Regulaminu sklepu internetowego

monikabojanowska.com

….……………………………………………………….

adresat

[nazwa przedsiębiorcy] 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Treści cyfrowych: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…………

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………………………

Data zawarcia umowy …………………………………………………..…

Adres Konsumenta …………………………………………………….……

Numer rachunku bankowego Konsumenta, na który nastąpi zwrot płatności i kosztów wysyłki …………………………………………………………………………..

e-mail kontaktowy

……………………………………………………………………….…….

Data: …………………………………….

Podpis Konsumenta

…………………….……………………………